Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN YES select bv


ONDERNEMINGSGEGEVENS:
Naam: YES select BV met een 2de commerciele naam MATCH your job powered by YES select. 
Handelsnaam: YES select
Adres zetel: Ninovesteenweg 198
9320 Aalst
E-mailadres: yenthel@yesselect.be
KBO-nummer: 0703.920.288
Telefoonnummer: 053 31 99 67


Artikel 1. TOEPASSINGSGEBIED
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst inzake werving & selectie tussen YES Select en de Klant.
1.2 Deze algemene voorwaarden zullen voorrang hebben op alle andere algemene voorwaarden. De klant wordt geacht deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden door het ondertekenen van de overeenkomst, en verzaakt daarmee uitdrukkelijk en volledig aan de toepasselijkheid van zijn eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden
1.3 De overeenkomst komt tot stand en de algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de Klant, zodra YES Select een Kandidaat heeft voorgesteld aan de Klant. Een Kandidaat wordt geacht te zijn voorgesteld zodra YES Select diens gegevens heeft doorgegeven aan de Klant, en dit ongeacht de wijze van verzending. In geval van discussie hieromtrent zal YES Select aantonen dat zij de gegevens heeft verzonden. De Klant erkent van zodra een schriftelijk bewijs wordt geleverd dat de overeenkomst tot stand werd gebracht en de algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn ten allen tijde consulteerbaar op de website https://yesselect.be/


Artikel 2.INSPANNINGSVERBINTENIS
2.1 YES Select zal de nodige inspanning leveren om elke voorgestelde Kandidaat te onderwerpen aan een grondige screening volgens de normen en middelen, die algemeen gangbaar zijn in de sector. Dit ontslaat de Klant evenwel niet van zijn onderzoekplicht en zijn plicht om, voor het aangaan van een overeenkomst met de Kandidaat, zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de Kandidaat.
2.2 De Klant is er in ieder geval van op de hoogte dat de verbintenis met YES Select een inspanningsverbintenis is, en geenszins kan aanzien worden als een resultaatsverbintenis. YES Select kan bijgevolg niet gehouden zijn tot het bereiken van een vooraf vastgelegd
resultaat. Yes Select zal evenwel, in samenspraak met de Klant, al hetgeen in haar mogelijkheden ligt benutten om tot een beoogd resultaat te komen.


Artikel 3. VERBINTENISSEN KLANT : INFORMATIEVERSTREKKING EN ZORGVULDIGHEID
3.1 De Klant verbindt er zich toe om bij aanvang en tijdens de duur van de opdracht alle informatie te verstrekken die van belang kan zijn voor de bemiddelingsopdracht, waaronder (maar niet exclusief) een correcte en volledige beschrijving van de openstaande functie en de gewenste competenties.
3.2 Tevens is de Klant ertoe gehouden om op correcte en zorgvuldige manier om te gaan met de Kandidaat die door Yes Select werd voorgedragen, en met de bij deze voordracht verstrekte informatie. Concreet houdt dit in dat de Klant geen handelingen zal stellen die een inbreuk betekenen op de privacy van de Kandidaat, die discriminerend zijn of om andere redenen onwettig zijn, maar ook dat de Klant hierover aan Yes Select binnen een redelijke termijn feedback zal geven nadat een eerste kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden.


Artikel 4. DEONTOLOGIE
4.1 Als erkend kantoor werving en selectie handelt Yes Select in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van toepassing op de werving en selectiekantoren en in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming en de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot verwerking van de persoonsgegevens zoals nader omschreven in artikel 15 .
4.2 Elke voorstelling van een Kandidaat is strikt vertrouwelijk en het is de Klant verboden om op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Een inbreuk op dit artikel zal een inbreuk uitmaken op de algemene verordening gegevensbescherming en de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot verwerking van de persoonsgegevens. Deze inbreuken kunnen aanleiding geven tot het betalen van schadevergoeding aan de Kandidaat en boetes opgelegd door de gegevensbeschermingsautoriteit.
4.3. Een inbreuk op dit artikel dat resulteert in de tewerkstelling van een Kandidaat door een derde ten gevolge van het doorgeven van persoonsgegevens van kandidaten, zonder toestemming van Yes Select zal tevens aanleiding geven tot een schadevergoeding zoals omschreven in art. 13.2. Onder een derde wordt mede verstaan een zustermaatschappij, dochtermaatschappij, of enig ander bedrijf waarmee de Klant verbonden is, maar is daartoe niet beperkt


Artikel 5. Samenwerking overeenkomsten 
Alle prijzen van YES Select zijn vrijblijvend. Aan de aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de Kandidaat waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft, ondertussen niet meer beschikbaar zou zijn. De aanbieding blijft maximaal één maand geldig, na deze maand zal YES Select nagaan of het vooropgestelde aanbod gewijzigd wordt.
Van zodra de Klant intekent op de samenwerkingsovereenkomst zal de prijs bepaald zijn gedurende de in de overeenkomst bepaalde periode. Beide partijen hebben echter de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen na het verloop van het abbonement.

Artikel 6. BETAALWIJZE
6.1. Vanaf 23/01/2023 werkt Yes select niet langer op basis vn selectiefee omdat YES select geoptimaliseerd is door gebruik van een geautomiseerde software.
namelijk de combinatie van een vacaturedatabase en een matchingsoftware en dit geintegreerd in een paltform met een automatisch betalingsysteem, namelijk Mollie. 
Voor toetreding en gebruik te maken van het platform dien je een jaarabonnement aan te kopen voor het plaatsen van jouw bedrijfspagina, deze valt na 1 jaar automatisch uit en dien je zelf te verlengen door via het automatisch betaalsysteem van Mollie terug ene jaar te activeren.

6.2Daarbij koop je ook een maandabonnement aan per vacature. 
Je kan het maandabonnement zelf stop zetten wanneer de vacature ingevudl is, dit doe je door jouw vacature aan te passen naar status verbergen. 
Zo kan je de vacature indien nodig later terug activeren en betaal je vanaf activatie. 


6.3 De Klant verbindt zich ertoe om YES Select per e-mail in te lichten over de tewerkstelling, dit binnen de 5 werkdagen na de ondertekening van de overeenkomst tussen hem en de Kandidaat.
6.4 Teneinde YES Select toe te laten een correcte factuur op te maken, zal de Klant eveneens binnen de 5 werkdagen na de ondertekening van de overeenkomst tussen hem en de Kandidaat, alle noodzakelijke informatie bezorgen aan YES Select, waaronder, maar niet uitsluitend, een correct PO-nummer (nummer bestelbon – purchase order). Het niet bezorgen van een correct PO nummer ontslaat de Klant niet van zijn verplichting om het volledig gefactureerde bedrag te betalen binnen de contractueel vastgelegde betalingstermijn. Indien een herfacturatie noodzakelijk is wegens het niet tijdig doorgegeven van de noodzakelijke facturatie gegevens, waaronder een correct PO-nummer, dan behoudt YES Select zich het recht voor om deze extra administratieve kosten aan te rekenen aan de Klant.


Artikel 7. BETALINGEN
7.1 De prijzen zijn exclusief 21 % BTW. De facturen van YES Select zijn betaalbaar 15 dagen na factuurdatum, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door overschrijving of domiciliëring, worden de kosten die met de inning gepaard zou gaan ten laste gelegd van de Klant.
7.2 Bij gebrek aan betaling van de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en na een eerste ingebrekestelling vermeerderd volgens intrestvoet Belgisch wetboek igv laattijdige betaling maar daarbovenop geen extra kosten.
7.3 Elke factuur van YES Select is door de Klant definitief aanvaard indien deze niet binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur wordt betwist per aangetekend schrijven, waarbij omstandig de redenen van betwisting worden uiteengezet. Het is de Klant niet toegestaan geldsommen in te houden of in mindering te brengen. Eventuele bezwaren kunnen de opeisbaarheid van de facturen niet opschorten. Na verloop van deze termijn is geen formeel protest van de factuur meer mogelijk en wordt zij geacht te zijn aanvaard.
7.4 Elke schriftelijke toegekende betalingsmodaliteit vervalt van rechtswege van zodra YES Select moet overgaan tot gerechtelijke invordering van de openstaande facturen. Bij schriftelijke ingebrekestelling, in geval van dagvaardingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van de Klant, komen de door YES Select toegekende betalingsmodaliteiten van rechtswege te vervallen. In zulke gevallen worden alle openstaande, alsook alle nog niet-vervallen facturen van rechtswege opeisbaar.
7.5 Ingeval van niet-betaling van de vervallen facturen zal YES Select gerechtigd zijn om de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig te schorsen tot de dag waarop de vervallen facturen vereffend zijn. Alle mogelijke vorderingen tot schadevergoeding van derden ten gevolge van eventuele hieruit volgende aansprakelijkheid, zowel contractueel als extra contractueel, zullen integraal ten laste zijn van Klant. In de voorgaande gevallen zal de Klant aan YES Select de kosten voor de reeds geleverde diensten betalen, zoals bepaald in de overeenkomst en zal zij YES Select vergoeden voor alle kosten en schade die zij heeft geleden ten gevolge van de schorsing of de voortijdige verbreking van de overeenkomst tussen partijen.


Artikel 8. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
8.1. De Klant die eenzijdig en voortijdig de overeenkomst verbreekt dient aan YES Select een forfaitaire schadevergoeding te betalen gelijk aan de som van de facturen die YES Select zou opgemaakt hebben voor de resterende duur van de overeenkomst.
8.2. Dit geldt evenzeer in geval van nietigheid van de overeenkomst tussen de Klant en YES Select ten gevolge van de niet-naleving door deze eerste van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of ten gevolge van foutieve of onvolledige inlichtingen door de Klant verstrekt bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst. YES Select behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat zij de omvang van de schade kan bewijzen. Dit is niet meer mogelijk wanneer de Klant op voldoende wijze kan aantonen dat YES Select manifest nalatig is geweest bij de uitoefening van haar opdracht, doch dit dient te gebeuren binnen de 8 dagen vanaf het opvragen van de hier bedoelde vergoeding door YES Select.


Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 De Klant dient zelfstandig een oordeel te vormen omtrent de geschiktheid van de Kandidaat. Indien de Klant beslist om een arbeidsovereenkomst met de Kandidaat af te sluiten, is dit op zijn verantwoordelijkheid. Yes Select zal voorafgaandelijk en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, doch dit ontslaat de Klant geenszins van zijn onderzoeksplicht.
YES Select is niet aansprakelijk indien blijkt dat de Kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, tenzij blijkt dat er een zware fout of fraude bestaat in hoofde van YES Select. De aansprakelijkheid van YES Select, zowel contractueel als buitencontractueel, is in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag van door de Klant tijdig betaalde factuur.
9.2 Daarnaast is YES Select in geen geval aansprakelijk voor schade en verliezen veroorzaakt door kandidaten, waarvoor zij bemiddeld heeft..
9.3 De Klant vrijwaart YES Select tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden.


Artikel 10. OVERMACHT
10.1 YES Select is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kan worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen, ziekte van personeel, epidemieën zoals het coronavirus, pandemieën gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 YES Select houdt zich in het geval van overmacht het recht voor:
- haar verplichtingen gedurende drie maanden op te schorten en met de Klant op zoek te gaan naar een passende oplossing.
- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
YES select kan niet gehouden zijn tot het betalen van enige schadevergoeding ingevolge het uitvoeren van de overeenkomst omwille van een reden zoals in dit artikel omschreven.
10.4 Indien YES Select bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 11. VERBOD OP AFWERVING
YES Select zal gedurende een periode van 12 maanden na de totstandkoming van een wervingsovereenkomst zich ervan onthouden werknemer(s) van de Klant te benaderen met de intentie als tussenpersoon op te treden tussen deze werknemer en een andere werkgever, tenzij de werknemer hiertoe zelf het initiatief neemt door duidelijk schriftelijk kenbaar te maken een functie elders te willen aanvaarden.
Artikel 12. NIET-CONCURRENTIEBEDING
12.1. Indien de Klant een door YES Select aangedragen Kandidaat afwijst of de Kandidaat een aanbod van de Klant afwijst en er binnen de 12 maanden van de eerste voorstellingen van de Kandidaat door Yes Select aan de Klant alsnog een arbeidsovereenkomst tussen beiden tot stand komt, is de betreffende Klant alsnog gehouden tot betaling van de bemiddeling fee.
12.2. Het is de klant in elk geval verboden om op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de Klant dit verbod overtreedt, is hij gehouden tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan 6 maanden loon of winst berekend op het bruto jaarsalaris van de Kandidaat overeenkomstig artikel 6.3 van deze overeenkomst. Deze bepaling is eveneens van toepassing op alle kandidaten die worden voorgedragen door YES select.
12.3 Onder de Klant wordt begrepen de klant als natuurlijk persoon of rechtspersoon en elke andere vennootschap waarmee een directe of indirecte band kan worden aangetoond. Bijvoorbeeld maar niet beperkend alle vennootschappen waarin de klant een belang heeft, alle vennootschappen waarin de Klant/natuurlijk persoon dan wel de zaakvoerder van de Klant een bestuurdersfunctie, dan wel enige andere contractuele band kan worden aangetoond.
12.4. Onder de derde wordt begrepen een zustermaatschappij, dochtermaatschappij, of enig ander bedrijf waarmee de Klant verbonden is, maar is daartoe niet beperkt.


Artikel 13. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
13.1 Beide partijen aanvaarden dat zij in de uitvoering van de overeenkomst toegang hebben en/of kunnen hebben tot inlichtingen en documenten van elkaar, inzonderheid inlichtingen over de bedrijvigheid, het cliënteel, de diensten, de diensten van derden, ongeacht of deze werden voorbereid, opgesteld of ontwikkeld door de partijen, door een ander personeelslid of door een derde, en die niet algemeen bekend zijn, of worden (hierna de “Vertrouwelijke Informatie”).
13.2 Tijdens de duur van de overeenkomst verbinden de partijen er zich toe om de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend te gebruiken om de opdracht naar behoren te vervullen. Behoudens voorafgaandelijke overeenkomst zullen de partijen geen Vertrouwelijke Informatie bekend maken.
13.3 Na de beëindiging van de overeenkomst zullen de partijen geen Vertrouwelijke Informatie meedelen aan derden of zelf gebruik maken van deze vertrouwelijke Informatie. 
13.4 De Vertrouwelijke Informatie die hetzij van YES Select, hetzij van de Klant in uitvoering van deze overeenkomst worden overgemaakt of toevertrouwd, blijven eigendom van de respectievelijke partijen. Beide partijen verbinden zich ertoe de Vertrouwelijke Informatie als een goede huisvader te gebruiken. De partijen verbinden er zich toe om bij de beëindiging van huidige overeenkomst onmiddellijk alle Vertrouwelijke Informatie, ongeacht of het originele stukken dan wel kopies betreft, te overhandigen aan YES Select dan wel de Klant. Beide partijen dwingen de verplichtingen opgenomen in dit artikel ook af van hun aangestelden en eventuele andere met deze partijen verbonden derden die van de Vertrouwelijke Informatie kennis kunnen nemen.
 


Artikel 14. GDPR
14.1 Op grond van de overeenkomst is het mogelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals vermeld in deze overeenkomst. De persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden indien dit voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst (doeleinden zijn onder meer het beleveren van de klant, de klant informeren over nieuwe producten die nauw verband zijn met het product dat voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst).
14.2. Ten aanzien van de Kandidaat zal steeds de toestemming gevraagd worden om gebruik te mogen maken van de persoonsgegevens zoals opgenomen in een CV, motivatiebrief of resultaten van proeven of assessments (deze opsomming is niet limitatief en heeft betrekking op alle documenten van de Kandidaat waarin diens persoonsgegevens in voorkomen) en deze door te geven aan derden voor selectie-doeleinden. Deze toestemming zal voorafgaandelijk worden gevraagd in een afzonderlijk document gemaild naar de kandidaat.
Artikel 15. NIETIGHEDEN
De nietigheid van één van de clausules voorkomende in onderhavige algemene voorwaarden brengt in geen enkel geval de nietigheid van de volledige algemene voorwaarden met zich mee.
Artikel 16. VERZAKING
Het niet onmiddellijk toepassen door YES Select van een of meerder clausules, ongeacht of dit éénmalig dan wel meermaals voorkomt, kan geenszins worden geïnterpreteerd als een afstand dan wel een verzaking aan haar rechten voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.
Artikel 17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
17.1 De overeenkomst tussen Klant en YES Select, de interpretatie en de uitvoering ervan, wordt uitsluitend beheerst door Belgisch Recht.
17.2 In geval van geschil en/of wanbetaling zijn uitsluitend de Rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Registreer je hier
Registreren
#replace title#